Hòa giải

QUY TẮC HOÀ GIẢI

images

13-07-2018

QUY TẮC HOÀ GIẢI

Điều 1: Định Nghĩa

1. “FCCA” là Trung Tâm Trọng tài Thương mại Tài chính;

2. “Bên yêu cầu Hòa giải” là bên tham gia tranh chấp có yêu cầu hòa giải;

3.“Bên được yêu cầu Hòa giải” là bên tham gia tranh chấp được yêu cầu hòa giải;

4.“Các Bên” là các bên tham gia tranh chấp;

+ chi tiết

BIỂU PHÍ HÒA GIẢI

images

13-07-2018

BIỂU PHÍ HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI

CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI TÀI CHÍNH (FCCA)

1.Phí nộp hồ sơ

Bên yêu cầu Hòa giải phải nộp khoản phí nộp hồ sơ là 1.500.000 đồng ngay khi nộp Đơn yêu cầu hòa giải tại FCCA.

Trong mọi trường hợp, Phí nộp hồ sơ sẽ không được hoàn lại.

+ chi tiết