ĐƠN KHỞI KIỆN TRỌNG TÀI MẪU

about

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. HCM, ngày […] tháng […] năm […]

 

ĐƠN KHỞI KIỆN

 

Kính gửi : TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI TÀI CHÍNH (FCCA)

 

I.                   CÁC BÊN TRANH CHẤP

Người khởi kiện: […]

Trụ sở : […]
Địa chỉ liên lạc : […]
Đại diện              : […]
Chức vụ : […]
Điện thoại : […]
Email : […]

 

Người bị kiện: […]

Trụ sở : […]
Địa chỉ liên lạc : […]
Đại diện    : […]
Chức vụ : […]
Điện thoại : […]
Fax : […]

 

 Lưu ý:

 • FCCA khuyến nghị Nguyên đơn cung cấp các địa chỉ chính xác của Nguyên đơn và của Bị đơn như nêu tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Ngoài địa chỉ nhận văn thư qua đường bưu điện, việc Nguyên đơn cung cấp thêm các thông tin liên lạc như địa chỉ liên hệ khác, số điện thoại, số fax, email,  .v.v. sẽ giúp ích rất nhiều cho việc liên lạc, trao đổi giữa FCCA và các bên khi tiến hành các bước trong tố tụng trọng tài.

 

II.               TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ TRANH CHẤP

 Lưu ý:

 • Nguyên đơn cần trình bày cụ thể các tình tiết, diễn biến thực tế của tranh chấp để Hội đồng Trọng tài nắm được nội dung tranh chấp cũng như tiến trình thương lượng giữa các bên.
 • Căn cứ thỏa thuận trọng tài của các bên.

 

III.            CƠ SỞ KHỞI KIỆN

 [Nguyên đơn trình bày các cơ sở pháp lý (VD: điều khoản nào trong Hợp đồng/ theo luật mà theo đó Nguyên đơn được quyền khởi kiện/ yêu cầu Bị đơn thực hiện việc thanh toán, …), các chứng cứ mà Nguyên đơn dựa vào đó để khởi kiện và đưa ra các yêu cầu của mình đối với Bị đơn]

Lưu ý:

 • Trong các bước tiếp theo của quá trình tố tụng trọng tài, Nguyên đơn luôn có quyền sửa đổi, bổ sung nội dung Đơn khởi kiện, đặc biệt là phần trình bày cơ sở khởi kiện để chứng minh cho các yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn;
 • Ngoài ra, Hội đồng Trọng tài, sau khi được thành lập, có thể yêu cầu Nguyên đơn bổ sung thêm các văn bản giải trình, chứng cứ (bổ sung các cơ sở pháp lý và chứng cứ), nếu Hội đồng Trọng tài thấy cần thiết, để phục vụ cho việc xem xét và ra quyết định đối với các yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn.

 IV.            TRỊ GIÁ VỤ TRANH CHẤP VÀ YÊU CẦU CỦA NGUYÊN ĐƠN

1.1              Trị giá vụ tranh chấp: […]

 [Ghi rõ số tiền. Trị giá vụ tranh chấp là tổng cộng các yêu cầu có nêu trị giá bằng tiền]

 1.2              Các yêu cầu khác của Nguyên đơn:

 [Các yêu cầu không trị giá được bằng tiền]

Lưu ý:

 • Trị giá vụ tranh chấp là căn cứ để FCCA tính phí trọng tài khi FCCA nhận Đơn khởi kiện. 
 V.                CHỌN TRỌNG TÀI VIÊN

Nguyên đơn lựa chọn Ông/Bà […] làm Trọng tài viên giải quyết tranh chấp giữa Nguyên đơn và Bị đơn.

 Ông/ Bà […] là trọng tài viên có tên trong Danh sách trọng tài viên của FCCA

 [Trường hợp tên của người được chọn có tên trong Danh sách Trọng tài viên của FCCA]

 hoặc

 Nguyên đơn lựa chọn Ông/Bà […] làm Trọng tài viên giải quyết tranh chấp giữa Nguyên đơn và Bị đơn.

Thông tin liên lạc của Ông/Bà […] như sau:

Địa chỉ : […]
Số điện thoại : […]
Email : […]

Ông/ Bà […] là trọng tài viên có tên trong Danh sách trọng tài viên của […]

 

[Trường hợp tên của người được chọn không có tên trong Danh sách Trọng tài viên của FCCA]

hoặc

Đề nghị Trung tâm chỉ định Trọng tài viên thay cho Nguyên đơn

Lưu  ý:

 • FCCA khuyến nghị Nguyên đơn chủ động nghiên cứu, tìm hiểu và tự mình chỉ định người đủ chuyên môn, kinh nghiệm và uy tín làm Trọng tài viên giải quyết tranh chấp;
 • Nguyên đơn (cũng như Bị đơn) KHÔNG bắt buộc phải lựa chọn người thuộc Danh sách Trọng tài viên FCCA làm Trọng tài viên giải quyết tranh chấp. Danh sách Trọng tài viên FCCA chỉ mang tính khuyến nghị.
 • Kèm theo đơn kiện là hồ sơ chứng minh cho các yêu cầu khởi kiện của minh.

Trân trọng,

 

NGƯỜI KHỞI KIỆN

 […]

 

 

___________________________________

Tên: […]

Chức vụ: […]

 Lưu ý:

 • Nếu Nguyên đơn là tổ chức, đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền (với ủy quyền hợp lệ) phải ký tên, đóng dấu vào Đơn khởi kiện;
 • Nếu Nguyên đơn là cá nhân, thì Nguyên đơn hoặc đại diện theo ủy quyền (với ủy quyền hợp lệ) phải ký vào Đơn khởi kiện.

 

 

 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

 

STT

TÊN HỒ SƠ

HÌNH THỨC

SỒ LƯỢNG

GHI CHÚ

1. [Thỏa thuận trọng tài] […] […] […]
2.
3.

 

 Download: FCCA_Don khoi kien trong tai (template) (002)