Giới thiệu

about

Trung tâm Trọng tài Thương mại Tài chính (Financial and Commercial Centre for Arbitration -FCCA) giải quyết các tranh chấp sau đây bằng trọng tài quy chế:

1. Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hay liên quan đến hoạt động thương mại, tài chính ngân hàng, xây dựng, kinh doanh bất động sản theo pháp luật Việt Nam;

2. Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại, tài chính ngân hàng và các tranh chấp phát sinh từ các lĩnh vực khác mang bản chất thương mại và tài chính ngân hàng theo pháp luật Việt Nam;

3. Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng trọng tài.

Mục tiêu hoạt động của trung tâm nhằm thúc đẩy sự phát triển của phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài theo quy định của pháp luật một cách công bằng, thuận lợi và nhanh chóng.