SCIC được bán vốn dưới mệnh giá

about
Một trong những điểm đáng chú ý của Nghị định 151/2013/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành là đối với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thua lỗ và đã thực hiện đấu giá công khai nhưng không có người mua cao hơn hoặc bằng mệnh giá thì SCIC được hạ giá khởi điểm thấp hơn mệnh giá. Chính phủ tiếp tục yêu cầu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) thực hiện chức năng tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp, kể cả vốn tại tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận; tiếp tục thực hiện hoạt động sắp xếp, cổ phần hóa, bán vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp được chuyển giao… Khoản vốn đầu tư của SCIC tại Tràng Tiền Plaza được đánh giá là đã bắt đầu phát huy hiệu quả Ngoài đầu tư vốn vào các dự án theo chỉ định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, SCIC còn được đầu tư vốn vào tập đoàn, tổng công ty, hoặc công ty mẹ hoạt động trong lĩnh vực, ngành nghề nhà nước nắm giữ quyền chi phối. SCIC chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư và vốn nhà nước tại các doanh nghiệp được giao quản lý; lựa chọn và quyết định lĩnh vực, hình thức đầu tư và kinh doanh vốn theo nguyên tắc thị trường, bảo đảm hiệu quả, khả năng sinh lời; nhận ủy thác các nguồn vốn đầu tư từ Nhà nước và tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước. Chính phủ cũng trao cho SCIC quyền được góp vốn, tài sản với nhà đầu tư trong nước và ngoài nước để liên doanh, liên kết; chủ động quyết định đầu tư thêm vốn, bán vốn tại doanh nghiệp nhận chuyển giao từ các bộ ngành và UBND cấp tỉnh; chủ động lựa chọn các hình thức bán vốn mà Tổng công ty đã tiếp nhận hoặc đầu tư tại doanh nghiệp. “Siêu tổng công ty” cũng đượcc thỏa thuận mua lại cổ phần, vốn góp đã bán cho nhà đầu tư để đảm bảo quyền và lợi ích của Nhà nước; được thành lập, tham gia góp vốn thành lập công ty con, công ty liên kết (bao gồm cả các công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư)… Nghị định 151/2013/NĐ-CP cũng quy định cụ thể về nguyên tắc bán vốn nhà nước của SCIC. Cụ thể, việc bán vốn vẫn phải bảo toàn, phát triển giá trị vốn nhà nước; công khai, minh bạch, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển; xác định giá khởi điểm khi bán vốn phải phản ánh đầy đủ giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trong đó bao gồm cả giá trị quyền sử dụng đất. Việc bán vốn của SCIC, theo Nghị định 51/2013/NĐ-CP là nhằm mục tiêu tiếp tục cổ phần hóa, giảm vốn nhà nước tại doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ, không phải là bán vốn của cổ đông sáng lập và không phải thực hiện theo quy định về chào bán chứng khoán ra công chúng. Tổng công ty được thực hiện đấu giá bán cả lô cổ phần sau khi Hội đồng thành viên phê duyệt để đảm bảo thành công khi cần bán hết vốn tại doanh nghiệp; SCIC được áp dụng chính sách khuyến khích đối với công ty tư vấn, môi giới, chứng khoán gắn với thành tích, hiệu quả trong việc bán vốn. Đối với doanh nghiệp chưa niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, khi bán vốn nhà nước, SCIC được đấu giá công khai một phần số cổ phần dự kiến bán, dành phần còn lại (tối đa bằng 70% số lượng cả phần dự kiến bán) để bán thỏa thuận cho người lao động hoặc cho cổ đông chiến lược theo giá không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất. Trường hợp bán đấu giá không thành công, Tổng công ty quyết định điều chỉnh giảm giá khởi điểm để đấu giá bán tiếp. Việc giảm giá khởi điểm để đấu giá được thực hiện không quá 3 lần, thời gian giữa các lần điều chỉnh giá không quá 2 tháng. Mức giảm tối đa mỗi lần không quá 10% so với giá khởi điểm lần bán vốn trước đó. Đối với những trường hợp đặc biệt, có phát sinh làm ảnh hưởng đột biến đến giá trị của công ty như quyết định của cơ quan có thẩm quyền về quyền sử dụng đất; doanh nghiệp gặp rủi ro lớn trong kinh doanh thì Tổng công ty được quyền chủ động xác định lại giá khởi điểm trên nguyên tắc phản ánh đủ các yếu tố biến động về giá trị cổ phần. Đối với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thua lỗ và đã thực hiện đấu giá công khai nhưng không có người mua cao hơn hoặc bằng mệnh giá thì Tổng công ty được hạ giá khởi điểm thấp hơn mệnh giá để đấu giá bán nhằm thu hồi tối đa phần vốn nhà nước đã đầu tư. Mạnh Bôn (Theo nguồn Báo đầu tư http://baodautu.vn)