MẪU BẢN TỰ BẢO VỆ

about

BẢN TỰ BẢO VỆ

Ngày …… tháng …… năm ……….

Gửi: Trung tâm Trọng tài Thương Mại và Tài Chính (FCCA)

V/v: Vụ tranh chấp số ………………………… giữa [tên của Nguyên đơn] và [tên của Bị đơn]

 

Bị đơn/ Bên bị kiện: CÔNG TY (hoặc nếu là cá nhân: ÔNG/ BÀ): ……………………………………………..

Người đại diện theo pháp luật: Ông/ Bà …………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ nhận hồ sơ: ……………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………… Fax: ………………………………………………

Người đại diện theo ủy quyền (nếu có): Ông/Bà ……………………………………………………………………….  theo Giấy/ Quyết định/ Hợp đồng ủy quyền ngày …… tháng …… năm ………….

1.                  Cơ sở tự bảo vệ

1.1              Ngày … tháng … năm ……, Bị đơn đã nhận Đơn khởi kiện đề ngày … tháng … năm …… của ……………… [tên của Nguyên đơn] liên quan đến tranh chấp phát sinh từ Thỏa thuận/ Hợp đồng/ Biên bản ghi nhớ/…… số …… ký ngày … tháng … năm ……

1.2              Bị đơn trình bày các cơ sở pháp lý (Ví dụ: Điều khoản nào trong Thỏa thuận/ Hợp đồng/ Biên bản ghi nhớ/ ……/ theo luật/ các chứng cứ mà theo đó Bị đơn phản đối (các) yêu cầu tại Đơn khởi kiện của Nguyên đơn).

Ví dụ:

A.                Tại Đơn khởi kiện, Nguyên đơn yêu cầu Bị đơn:

1.                  .…..;

2.                  .…..;

B.                 Bị đơn phản đối các yêu cầu nêu trên của Nguyên đơn dựa trên các căn cứ pháp lý sau:

1.               Nguyên đơn cho rằng: theo Điều Y của Hợp đồng […], Bị đơn phải hoàn thành công việc muộn nhất vào ngày […], nhưng cho tới nay Bị đơn chưa hoàn thành. Thực tế, Bị đơn đã hoàn thành công việc vào ngày […], thể hiện tại Biên bản bàn giao ký vào ngày […];

2.               .….

C.                 Bị đơn phản đối yêu cầu của Nguyên đơn dựa trên các chứng cứ sau:

Biên bản bàn giao […];

Biên bản nghiệm thu […];

Chú ý:

  • ·                     FCCA lưu ý rằng Bị đơn không trình bày các yêu cầu kiện lại đối với yêu cầu của Nguyên đơn tại Bản tự bảo vệ. Yêu cầu kiện lại (nếu có) phải được trình bày tại một văn bản riêng biệt gọi là Đơn kiện lại. Bị đơn có thể tham khảo mẫu Đơn kiện lại tại […]
  • ·                     Trong các bước tiếp theo của quá trình tố tụng trọng tài, Bị đơn luôn có quyền sửa đổi, bổ sung nội dung Bản tự bảo vệ, đặc biệt là phần trình bày cơ sở tự bảo vệ để chứng minh cho các phản đối của mình đối với yêu cầu của Nguyên đơn.
  • ·                     Ngoài ra, Hội đồng Trọng tài, sau khi được thành lập, có thể yêu cầu Bị đơn bổ sung thêm các giải trình, chứng cứ (bổ sung các cơ sở pháp lý và chứng cứ), nếu Hội đồng Trọng tài thấy cần thiết, để phục vụ cho việc xem xét và ra quyết định đối với các yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn và các phản đối của Bị đơn.

2.                  Tên của người được Bị đơn chọn làm Trọng tài viên

Bị đơn lựa chọn Ông/ Bà ……………………………………………………………………………………………………….  làm Trọng tài viên tham gia giải quyết vụ tranh chấp số […] giữa Nguyên đơn và Bị đơn.

2.1              Ông/ Bà …………………………………………………………………………………………………………………….  là trọng tài viên có tên trong Danh sách trọng tài viên của FCCA.

(Trường hợp tên của người được chọn có trong Danh sách Trọng tài viên của FCCA)

hoặc

Địa chỉ liên lạc của Ông/ Bà …………………………………………………………………………………….  như sau:

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………………………………………………………………………………………

(Trường hợp tên của người được chọn không có trong Danh sách Trọng tài viên của FCCA)

hoặc

Đề nghị Trung tâm chỉ định Trọng tài viên thay cho Bị đơn.

Chú ý:

  • ·                     Trường hợp Bị đơn cho rằng FCCA không có thẩm quyền xét xử tranh chấp giữa Nguyên đơn và Bị đơn, Bị đơn vẫn phải chọn hoặc yêu cầu FCCA chỉ định Trọng tài viên trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được Đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo.
  • ·                     FCCA khuyến nghị Bị đơn chủ động nghiên cứu, tìm hiểu và tự mình chỉ định người đủ chuyên môn, uy tín làm Trọng tài viên giải quyết tranh chấp.
  • ·                     Bị đơn (cũng như Nguyên đơn) KHÔNG bắt buộc phải lựa chọn người thuộc Danh sách Trọng tài viên FCCA làm Trọng tài viên giải quyết tranh chấp. Danh sách Trọng tài viên FCCA chỉ mang tính khuyến nghị.

3. Bị đơn khởi kiện lại Nguyên đơn (nếu có)

Chú ý: • FCCA lưu ý rằng Bị đơn có thể trình bày các yêu cầu kiện lại đối với yêu cầu của Nguyên đơn tại Bản tự bảo vệ, hoặc trình bày bằng một văn bản riêng biệt gọi là Đơn kiện lại. Bị đơn có thể tham khảo mẫu Đơn kiện lại tại […] • Trong các bước tiếp theo của quá trình tố tụng trọng tài, Bị đơn luôn có quyền sửa đổi, bổ sung nội dung Bản tự bảo vệ, đặc biệt là phần trình bày cơ sở tự bảo vệ để chứng minh cho các phản đối của mình đối với yêu cầu của Nguyên đơn. • Ngoài ra, Hội đồng Trọng tài, sau khi được thành lập, có thể yêu cầu Bị đơn bổ sung thêm các giải trình, chứng cứ (bổ sung các cơ sở pháp lý và chứng cứ), nếu Hội đồng Trọng tài thấy cần thiết, để phục vụ cho việc xem xét và ra quyết định đối với các yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn và các phản đối của Bị đơn.

4.                  Chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp Bị đơn là tổ chức; chữ ký của cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp Bị đơn là cá nhân

Nếu Bị đơn là tổ chức, người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền (với ủy quyền hợp lệ) phải ký vào Bản tự bảo vệ.

Nếu Bị đơn là cá nhân, thì Bị đơn hoặc người đại diện theo ủy quyền (với ủy quyền hợp lệ) phải ký vào Bản tự bảo vệ.

 Download:  FCCA Ban tu bao ve mau (002)