MẪU BẢN TỰ BẢO VỆ

images

BẢN TỰ BẢO VỆ

Ngày …… tháng …… năm ……….

Gửi: Trung tâm Trọng tài Thương Mại và Tài Chính (FCCA)

V/v: Vụ tranh chấp số ………………………… giữa [tên của Nguyên đơn] và [tên của Bị đơn]

+ chi tiết

ĐƠN KHỞI KIỆN TRỌNG TÀI MẪU

images

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. HCM, ngày […] tháng […] năm […]

 

ĐƠN KHỞI KIỆN

+ chi tiết

Điều khoản trọng tài mẫu 2019

images

 

1.    ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI MẪU

 “Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Tài chính (FCCA) theo Quy tắc tố tụng của FCCA, địa điểm giải quyết tranh chấp là […(1)…]. Luật áp dụng là luật […(2)…]. Ngôn ngữ giải quyết tranh chấp là […(3)…].”

+ chi tiết

BIỂU PHÍ TRỌNG TÀI

images

FCCA

Trung tâm trọng tài thương mại Tài chính

Giấy phép số 04/GP-BTP cấp bởi Bộ Tư pháp

BIỂU PHÍ TRỌNG TÀI CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI TÀI CHÍNH (FCCA)

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 02/2018/QĐ-FCCA ngày 02/01/2018 của Chủ tịch FCCA)

+ chi tiết

QUY TẮC TỐ TỤNG TRỌNG TÀI

images

QUY TẮC TỐ TỤNG TRỌNG TÀI

CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI TÀI CHÍNH (FCCA)

(Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018)

1. Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm Trọng tài Thương mại Tài chính (FCCA) (Sau đây được gọi là “Quy tắc”) được áp dụng để giải quyết các vụ tranh chấp tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Tài chính bởi Hội đồng Trọng tài hoặc Trọng tài viên duy nhất. Bất kỳ thỏa thuận nào của các bên đang tranh chấp nếu không vi phạm quy định pháp luật Việt Nam về Trọng tài Thương mại thì sẽ được xem là một phần không thể tách rời của Quy tắc này. Đối với các vấn đề không được quy định trong Quy tắc này thì sẽ được áp dụng pháp luật Việt Nam về Trọng tài Thương mại.

+ chi tiết