MẪU BẢN TỰ BẢO VỆ

images

BẢN TỰ BẢO VỆ

Ngày …… tháng …… năm ……….

Gửi: Trung tâm Trọng tài Thương Mại và Tài Chính (FCCA)

V/v: Vụ tranh chấp số ………………………… giữa [tên của Nguyên đơn] và [tên của Bị đơn]

+ chi tiết

ĐƠN KHỞI KIỆN TRỌNG TÀI MẪU

images

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. HCM, ngày […] tháng […] năm […]

 

ĐƠN KHỞI KIỆN

+ chi tiết

Điều khoản trọng tài mẫu 2019

images

 

1.    ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI MẪU

 “Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Tài chính (FCCA) theo Quy tắc tố tụng của FCCA, địa điểm giải quyết tranh chấp là […(1)…]. Luật áp dụng là luật […(2)…]. Ngôn ngữ giải quyết tranh chấp là […(3)…].”

+ chi tiết

QUY TẮC HOÀ GIẢI

images

QUY TẮC HOÀ GIẢI

Điều 1: Định Nghĩa

1. “FCCA” là Trung Tâm Trọng tài Thương mại Tài chính;

2. “Bên yêu cầu Hòa giải” là bên tham gia tranh chấp có yêu cầu hòa giải;

3.“Bên được yêu cầu Hòa giải” là bên tham gia tranh chấp được yêu cầu hòa giải;

4.“Các Bên” là các bên tham gia tranh chấp;

+ chi tiết

BIỂU PHÍ TRỌNG TÀI

images

FCCA

Trung tâm trọng tài thương mại Tài chính

Giấy phép số 04/GP-BTP cấp bởi Bộ Tư pháp

BIỂU PHÍ TRỌNG TÀI CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI TÀI CHÍNH (FCCA)

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 02/2018/QĐ-FCCA ngày 02/01/2018 của Chủ tịch FCCA)

+ chi tiết