Trung tâm Trọng tài Thương mại Tài chính

about

Trung tâm Trọng tài Thương mại Tài chính (FCCA) được thành lập theo Giấy

phép thành lập trung tâm trọng tài số 04/BTP/GP ngày 21/11/2012 do Bộ Tư pháp cấp và Giấy đăng ký hoạt động số 06/TP/DKHĐ-TT ngày 24/01/2013 do Sở Tư pháp cấp.

FCCA có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp liên quan hoặc phát sinh từ hoạt động thương mại, tài chính, ngân hàng, xây dựng, kinh doanh bất động sản và các tranh chấp khác mang bản chất thương mại và tài chính ngân hàng theo Pháp luật Việt Nam và quy định của Luật Trọng tài Thương mại Việt Nam số 54/2010/QH12 ngày 17/06/2010.